Found: 375  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐี
Authorโอม รัชเวทย์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์คอมมิกส์,2553.
Call NumberJ.ว778 อ94 2553
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleนิทานดวงดาว.
Publishedกรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2550.
Call NumberJ น342 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleนิทานลำน้ำ /สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, พัชรี มีสุคนธ์, รัตนา คชนาท, บรรณาธิการ ; อนุสรณ์ สงวนศิริมงคล, บรรณาธิการภาพ.
Authorสุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :ห้องเรียน,2548.
Call NumberJ น6373 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleน้องหนูอยู่โรงพยาบาล / c เรื่อง โยริโกะ ษุษุอิ ; รูป อาคิโกะ ฮายาชิ ; แปล พรอนงค์ นิยมค้า และมารินา โฮริคาวา.
Authorษุษุอิ, โยริโกะ.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2549.
Call NumberJ ษ48นน 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title น้ำผึ้ง / c ยูมิโกะ ฟูจิวาระ : เรื่อง ; ฮิเดโกะ อิเซะ : ภาพ ; พรอนงค์ นิยมค้า และ มารินา โฮริคาวา.
Author ฟูจิวาระ, ยูมิโกะ.
Published กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2547.
Call NumberJ ฟ423น 2547
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleบทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว =The role of the supreme council of state in the reign /โดย ชาญชัย รัตนวิบูลย์.
Authorชาญชัย รัตนวิบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ :พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวอยู่ สถาบันพระปกเกล้า,2548.
Call NumberJQ1745 .ช64 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title บันทึกการสัมมนาจอมพล ป.พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ = Field marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.
Call NumberJQ1746 บ268 2544
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title บางกอกเมืองดอกไม้ / c เรื่อง : พรอนงค์ นิยมค้า ; ภาพ : วชิราวรรณ ทับเสือ.
Authorพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา.
Published กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2547.
Call NumberJ พ79บ 2547
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleบาโทโลมิวกับพ่อ / c เรื่องและภาพ : เวอร์จิเนีย มิลเลอร์ ; แปล : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์.
Authorมิลเลอร์, เวอร์จิเนีย.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2549.
Call NumberJ ม37บ 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleบ้านนี้ก็มีหัวใจ/ ฟารีเดย์ คาลัตบารี.
Authorฟารีเดย์ คาลัตบารี.
Publishedกรุงเทพฯ: แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ค64บ25 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleบ้านใหม่ในฝัน/ ฟารีเดย์ คาลัตบารี.
Authorฟารีเดย์ คาลัตบารี.
Publishedกรุงเทพฯ: แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ค64บ63 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง : ว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ธงชัย วินิจจะกูล.
Authorธงชัย วินิจจะกูล.
Publishedนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2556.
Call NumberJQ1745ธ225 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม
Authorประจักษ์ ก้องกีรติ.
Publishedนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2558.
Call NumberJQ1749.ก15ป462 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและจดหมายจากผู้แทน
Authorกิจจา วัฒนสินธุ์, 2452 - 2522.
Publishedม.ป.ท. ม.ป.พ. 2523.
Call NumberJS7415 ก637 2523
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประวัติย่อการเมืองไทยในรอบทศวรรษ : จากทักษิโณมิกส์ถึงพฤษภาจราจล
Authorฤกษ์ ศุภศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ :โพสต์ พับลิชชิง,2553.
Call NumberJQ1745.ฤ27 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed