Found: 375  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ต้นทางชุมชนประชาธิปไตย.
Call NumberJQ1749.ต15 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleต้นเอ๋ย ต้นไม้ / c เรื่องและภาพโดย จารุพงษ์ จันทรเพชร.
Authorจารุพงษ์ จันทรเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2548.
Call NumberJ จ27ต 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleทะเล / c ออกแบบและจัดทำ : โคลด เดอลาโฟส ; แปล : ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ; เรียบเรียง กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์.
Authorเดอลาโฟส, โคลด.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ด59ห 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleทักทอกลัวเงา /เรื่อง : น้านกฮูก ; ภาพ : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ :แฮปปี้คิดส์,2549.
Call NumberJ ท9 น63ท111 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleทักษิณกับนโยบายสังคม :รวมสุนทรพจน์สำคัญของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร /ปราณ พิสิฐเศรษฐการ รวบรวม.
Authorปราณ พิสิฐเศรษฐการ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberJQ1745.A55R4 ป46
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleทายซิ ทายซิ ฉัีนคือใคร / เรื่องและภาพ ตุลย์ สุวรรณกิจ.
Authorตุลย์ สุวรรณกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2550.
Call NumberJ ต47ท 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleทายซิ ทายซิ หนูรัำกพ่อมากแค่ไหน / เรื่อง : แซม แม็คบราทนีย์ ; แปล : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์.
Authorแม็คบราทนีย์, แซม.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2547.
Call NumberJ ม81ท 2547
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2546 /[คณะผู้จัดทำ ชาย พานิชพรพันธุ์ ...[และคนอื่น ๆ].
Authorชาย พานิชพรพันธุ์.
Published[กรุงเทพฯ] :ส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ,2546.
Call NumberJS7402.ก8 ท65 2546
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleท้องฟ้าและอวกาศ / c ออกแบบและจัดทำ : โคลด เดอลาโฟส ; แปล : ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ; เรียบเรียง กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์.
Authorทัศนัย วงศ์พิเศษกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ด59ห 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleท้าวสุรนารี
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2549.
Call NumberJ ท271 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleท้าวเทพกษัตรี ห้าวศรีสุนทร วีรสตรีเมืองถลาง / c เรียบเรียงเนื้อหา : ทีมงาน E. Q. Plus ; ผู้เขียนภาพการ์ตูน อัจจิมา ภิรมย์แก้ว.
Authorอัจจิมา ภิรมย์แก้ว.
Publishedกรุงเทพ ฯ : E. Q. Plus, 2549.
Call NumberJ ท272 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleนกกระจอกเทศหาเพื่อน / c เรื่อง : โมจกัน โมชตัก ; แปล : น้านกฮูก.
Authorโมชตัก, โมจกัน.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2548.
Call NumberJ ม82น 2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleนักจับจักจั่น / เรื่องและภาพ : ชิน คามิยะ.
Authorคามิยะ, ชิน.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2547.
Call NumberJ ค266น 2547
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleนั่งกระโถนสิลูก ! / เรื่องและภาพ : เวอร์จิเนีย มิลเลอร์ ; แปล : ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์.
Authorมิลเลอร์, เวอร์จิเนีย.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2549.
Call NumberJ ม37บ 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleนากขี้กลัว / c เรื่องและภาพภาพ : ปิติพร วทาทิยาภรณ์ ; คำ : น้านกฮูก.
Authorปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ ป34น 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed