การให้บริการห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม

กำหนดเวลาเปิดให้บริการ

 เปิดบริการ วันจันทร์ เสาร์ เวลา 09.3017.30 น. 
 ปิด วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
 
ระเบียบการเข้าใช้ห้องคลังความรู้
·       ห้องคลังความรู้เป็นพื้นที่สาธารณะส่วนรวม ไม่ใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่น
·       สามารถนำเครื่องดื่มที่มีฝาปิดสนิทเข้าในห้องคลังความรู้ โดยระมัดระวังเรื่องน้ำหก และความสะอาด
·       ฝากกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน A4 ในตู้ล็อกเกอร์ และนำติดตัวเฉพาะสิ่งของมีค่า
·       ไม่นำหนังสือและเอกสารออกจากห้องคลังความรู้ก่อนได้รับอนุญาต
 
การสมัครสมาชิกห้องคลังความรู้
1. แสดงบัตรประชาชน และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์บริการ
2. ชำระเงินตามประเภทสมาชิก
 
ประเภทสมาชิก

สมาชิก Muse Member

สมาชิกคลังความรู้

บริการยืม-คืน สำหรับสมาชิก

ห้องคลังความรู้

ค่าบัตร 30 บาท/ 2 ปี

สิทธิประโยชน์

ส่วนลด 10 % ร้าน Muse Kitchen และร้าน Muse Shop (เฉพาะสินค้าแบรนด์ของมิวเซียมสยาม) และค่าเข้าชมนิทรรศการถาวร

ค่าบำรุง 1,000 บาท/ 2 ปี 

สิทธิประโยชน์

**ส่วนลด 10 % ร้าน Muse Kitchen และร้าน Muse Shop (เฉพาะสินค้าแบรนด์ของมิวเซียมสยาม) และค่าเข้าชมนิทรรศการถาวร

**บริการ e-library 24 ชม.

**บริการห้องประชุม 2 ครั้ง/เดือน

**บริการอุปกรณ์อ่านหนังสือดิจิทัล

**บริการยืมหูฟังสำหรับการชมภาพยนตร์ส่วนตัว

ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ 1,000 บาท/ 2 ปี (สมาชิกสามารถเรียกคืนได้ทั้งหมดเมื่อยกเลิกหรือสิ้นสุดการเป็นสมาชิก ทั้งนี้หากสมาชิกไม่ติดต่อรับเงินค่าประกันคืนภายใน 2 ปีหลังการสิ้นสุดอายุการเป็นสมาชิกเงินประกันจะจัดเก็บเป็นเงินรายได้เข้าสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) 

สิทธิประโยชน์

ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หมวดสื่อสิ่งพิมพ์ 3 รายการ

และหมวดสื่อโสตทัศน์ 3 รายการ ระยะเวลา 14 วัน

 หมายเหตุ   การขอเงินค่าประกันทรัพยากรคืน สามารถทำได้ดังนี้

 

กรณี ขอคืนค่าประกันทรัพยากรปกติ

กรณี ใบเสร็จต้นฉบับ (ตัวจริง) สูญหาย

1) แบบคำร้องขอรับเงินประกันคืน

2) ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับเท่านั้น)

3) ใบสำคัญรับเงินของสพร.

4) สำเนาบัตรประชาชน

5) สำเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนผ่านธนาคาร)

1) แบบคำร้องขอรับเงินประกันคืน

2) ใบแจ้งความ (ต้นฉบับเท่านั้น) 

3) สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ติดต่อบรรณารักษ์)

4) ใบสำคัญรับเงินของ สพร.

5) สำเนาบัตรประชาชน

6) สำเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนผ่านธนาคาร)

 
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

          สมาชิกต้องแสดงบัตรก่อนการยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกครั้ง และไม่อนุญาตให้ใช้บัตรสมาชิกของผู้อื่น

ประเภททรัพยากร

จำนวนที่ยืมได้

ระยะเวลาการยืม

หนังสือ/วารสาร/รายงานวิจัย   

3 รายการ

(ภาษาไทย 2/ ภาษาอังกฤษ 1)

14 วัน

สื่อโสตทัศน์ (CD/DVD)       

3 รายการ

14 วัน

 
การปรับและการชดใช้

อัตราค่าปรับ

หนังสือ/วารสาร/รายงานวิจัย    

สื่อโสตทัศน์ (CD/DVD)       

คิดค่าปรับวันละ 10 บาท/ รายการ

 
กรณีการส่งคืนล่าช้าที่มีจำนวนค่าปรับเกินกว่า 500 บาท สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ยึดค่าประกันทรัพยากร

การชดใช้หนังสือ/วารสาร/รายงานวิจัย

กรณีชำรุด

 ชดใช้ด้วยการจัดซื้อใหม่ และชำระค่าดำเนินการเพิ่ม 300 บาท

กรณีสูญหาย

ชดใช้ด้วยการจัดซื้อใหม่ หรือถ่ายสำเนาและจัดทำรูปเล่ม หากไม่สามารถหามาชดใช้ได้ให้ชำระค่าปรับเท่ากับราคาปัจจุบัน และชำระค่าดำเนินการเพิ่ม 300 บาท


การชดใช้สื่อโสตทัศน์

กรณีชำรุด

 ชดใช้ด้วยการจัดซื้อใหม่ และชำระค่าดำเนินการเพิ่ม 300 บาท

กรณีสูญหาย

ชดใช้ด้วยการจัดซื้อใหม่ หรือทำสำเนาและจัดทำรูปเล่ม
และชำระค่าดำเนินการเพิ่ม 300 บาท


การใช้ตู้ล็อกเกอร์ฝากของ
·       ติดต่อบรรณารักษ์เพื่อแลกบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการกับกุญแจตู้
·       ฝากกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน A4 ยกเว้นสิ่งของมีค่าให้นำติดตัวไปด้วย
·       เมื่อเลิกใช้ตู้ล็อกเกอร์นำกุญแจมาแลกบัตรคืน
·   ควรคืนการใช้ล็อกเกอร์ภายในเวลา 17.30 น.
·  หลัง 18.00 น. หากมีสิ่งของค้างในล็อกเกอร์ บรรณารักษ์จะทำการเก็บออก และไม่รับผิดชอบกรณีสิ่งของสูญหาย
·       กรณีกุญแจสูญหายมีค่าปรับจำนวน 100 บ.
 
การใช้บริการถ่ายเอกสาร/สแกนหนังสือ
·       ติดต่อบรรณารักษ์แจ้งความประสงค์ในการถ่ายเอกสาร หรือสแกนหนังสือ
·       แลกบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการกับหนังสือที่ต้องการถ่ายเอกสาร/สแกน
·       ถ่ายเอกสาร/สแกนตามขั้นตอนที่ติดไว้กับเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2
·       เมื่อถ่ายเอกสาร/สแกนแล้ว กรุณาชำระเงินที่เคาน์เตอร์บริการ
·      แลกหนังสือและรับบัตรประชาชนคืน กรณีหนังสือเกิดความเสียหายระหว่างการถ่ายเอกสาร/สแกน ให้ผู้ยืมชดใช้ค่าปรับตามราคาจริงของหนังสือ และมีค่าดำเนินการเพิ่มอีก 300 บาท
 
การบริการใช้ห้องประชุม/ห้องอ่านหนังสือ (เฉพาะสมาชิก)
·       ติดต่อบรรณารักษ์แจ้งความประสงค์ขอใช้งานบริการห้องประชุม/ห้องอ่านหนังสือ
·       สามารถใช้ห้องประชุม/ห้องอ่านหนังสือได้เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
·       สามารถจองการใช้ห้องประชุม/ห้องอ่านหนังสือได้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
·       ควรใช้ห้องประชุม/ห้องอ่านหนังสือตามเวลาที่จองไว้เพื่อไม่ให้กระทบการใช้ห้องของผู้ใช้บริการท่านต่อไป
·       การขอเลื่อนเวลาเข้าใช้ห้องประชุม/ ห้องอ่านหนังสือควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาใช้
·       กรณีไม่มีการแจ้งขอเลื่อนและไม่มีการเข้าใช้ห้องภายใน30 นาที บรรณารักษ์จะทำการยกเลิกการจอง
·       สามารถติดต่อขอใช้เครื่องโปรเจกเตอร์ และอุปกรณ์กระดาษ ปากกาสำหรับการประชุมได้
 
การบริการใช้อุปกรณ์อ่านหนังสือดิจิทัล/ หูฟัง (เฉพาะสมาชิก)
·      ติดต่อบรรณารักษ์เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์อ่านหนังสือดิจิทัล/ หูฟัง แลกบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
·      ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน และใช้บริการได้ไม่เกินครั้งละ 5 ชั่วโมง
·     หลังใช้งานส่งคืนอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์บริการ และรับบัตรประจำตัวคืน กรณีอุปกรณ์เกิดความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ให้ผู้ยืมชดใช้ค่าปรับตามราคาค่าซ่อม หรือราคาอุปกรณ์