เกี่ยวกับห้องสมุด

☻ ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุด)  เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.30-17.30 น.
☻ ใช้บริการได้ฟรี 
☻ กรณีสมัครสมาชิก มีค่าบำรุงสมาชิก 1,000 บาท ค่าประกันทรัพยากร 1,000 บาท และค่าบัตร Muse Member 30 บาท ระยะเวลา 2 ปี 

สิทธิของสมาชิก
สามารถยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้ สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ในส่วนของการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นส่วนลดร้านค้าที่ระลึก (Muse Shop) และร้านอาหารในมิวเซียมสยาม 10% รวมถึงได้สิทธิจองใช้ห้องประชุม เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง