Found: 634  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเรือนถิ่น เรือนไทย.
Authorวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
Published|c2556.
Call NumberNA7435.A1 .ว392ว 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เรือนเครื่องผูก
Authorเสนอ นิลเดช.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2547.
Call NumberNA7435.ก1ส76 2562
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเรือนไทย บ้านไทย /ศรีศักร วัลลิโภดม.
Authorศรีศักร วัลลิโภดม.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2552.
Call NumberNA7435.ก1 ศ45 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ /ศานติ ภักดีคำ.
Authorศานติ ภักดีคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์,2553.
Call NumberNA6021 .ศ625 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แต่งองค์ทรงเครื่องเรื่องเทพ: สัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในประติมากรรมชั้นเยี่ยมจากโออาฆากา เม็กซิโก =Dressed like gods : sacred symbolism in masterpiecesculptures from Oaxaca,Mexico.
Publishedกรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2546.
Call NumberN8040 ศ528ต2546
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
Authorกรุณา รักษวิณ.
Published[เชียงใหม่] :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558.
Call NumberNA7520 ก45 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม ตอน "ลวดลายสมัยสุโขทัย"
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,2560.
Call NumberNA3578.7.ก1 บ83 2560
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleแบบแผนบ้านเรือนในสยาม /เรื่องและภาพโดย น. ณ ปากน้ำ.
Authorประยูร อุลุชาฎะ,2471-2544.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2548.
Call NumberNA1521.ป48 บ85 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
Publishedนครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : 2552.
Call NumberNA2685.ส181ผ 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ =The master plan for conservation and development of Krung Rattanakosin /สำนักงานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า สำนักงานนโยบาย...
Authorสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.สำนักงานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,[2543?].
Call NumberNA9256.6 B3 ผ85 2543
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการศึกษาและค้นคว้าการวิวัฒนาการเครื่องเรือนไทย = Studying & research of the development of Thai furniture
Authorองค์อร ตันวัชรพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ส่วนมัณฑนศิลป์ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร,2540.
Call NumberNK2655.ก1อ24 2540
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังลานนา.
Authorสน สีมาตรัง.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศิลปากร ;2526.
Call NumberND2835.ห7 ส34 2526
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณคดีประชาชน : บทบาทการวิจัยต่อท้องถิ่นภาคเหนือ
Authorสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์,ม.ล.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2548.
Call NumberN7321ส7655 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณคดีวิเคราะห์ 2 : เครื่องถ้วยบุรีรัมย์และเครื่องถ้วยสุโขทัย
Authorรักชนก โตสุพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2539.
Call NumberNK4556.6.ก1ร64 2539
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณคดีอาสาที่แหล่งเตาเวียงกาหลง = Voluntary archaeology at Wiang Kalong Kiln Sites
Authorสายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2501-.
Publishedนครปฐม :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,2552.
Call NumberNK4156.6.ช8บ94 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : |<< << 41 42 43
Search Tools: Get RSS Feed