Found: 594  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleเชิดชูเกียรติสถาปนิกศาสตราจารย์หลวงวิศาลศิลปกรรมราชบัณฑิต.
Authorสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยามการพิมพ์,2524.
Call NumberN7323 ว68 ค33 2524
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เทวสถาน มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2556 [2013].
Call NumberNA6022.ก4 ท755 2556
image
Source Types Book
Titleเบญจรงค์และเครื่องกระเบื้องลายไทย / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).
Authorศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ : /b ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์,/ 2555.
Call NumberNK4556.ศ46
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Journal
Title เปลี่ยนพื้น แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย : การวิเคราะห์วิธีการออกแบบและวาดจิตรกรรมฝาผนังยุคต้นรัตนโกสินทร์.
Authorภาณุพงษ์ เลาหสม.
Publishedกรุงเทพฯ เมืองโบราณ 2549.
Call NumberND 2835.ก1 ภ64 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Journal
Title เปิดบ้านจิตรกรรมฯ = Open house
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัย,2546.
Call NumberN7321 ศ63234 2546
image
Source Types Book
Titleเปิดโลกศิลปะ /โรซี กิกกินส์.
Authorดิกกินส์, โรซี.
Publishedกรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์,2551.
Call NumberN7433.8 ด63
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเรือนถิ่น เรือนไทย.
Authorวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
Published|c2556.
Call NumberNA7435.A1 .ว392ว 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเรือนไทย บ้านไทย /ศรีศักร วัลลิโภดม.
Authorศรีศักร วัลลิโภดม.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2552.
Call NumberNA7435.ก1 ศ45 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ /ศานติ ภักดีคำ.
Authorศานติ ภักดีคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์,2553.
Call NumberNA6021 .ศ625 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleแต่งองค์ทรงเครื่องเรื่องเทพ:สัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในประติมากรรมชั้นเยี่ยมจากโออาฆากา เม็กซิโก =Dressed like gods : sacred symbolism in masterpiecesculptures from Oaxaca,Mexico.
Publishedกรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2546.
Call NumberN8040 ศ528ต 2546
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
Authorกรุณา รักษวิณ.
Published[เชียงใหม่] :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2558.
Call NumberNA7520 ก45 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม ตอน "ลวดลายสมัยสุโขทัย"
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,2560.
Call NumberNA3578.7.ก1 บ83 2560
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleแบบแผนบ้านเรือนในสยาม /เรื่องและภาพโดย น. ณ ปากน้ำ.
Authorประยูร อุลุชาฎะ,2471-2544.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2548.
Call NumberNA1521.ป48 บ85 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ในอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์/มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
Publishedนครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : 2552.
Call NumberNA2685 .ส181ผ 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ =The master plan for conservation and development of Krung Rattanakosin /สำนักงานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า สำนักงานนโยบาย...
Authorสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.สำนักงานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงาน,[2543?].
Call NumberNA9256.6 B3 ผ85 2543
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : |<< << 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Search Tools: Get RSS Feed