Found: 435  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title เอกสารชุดสาระน่ารู้จากโบราณคดี เรื่อง "เรื่องราวจากทับหลัง" แสงจันทร์ ไตรเกษม.
Authorพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
Publishedหนองคาย :พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย,2546.
Call NumberAM79.T43N56 ส956 2546
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เอกสารชุดสาระน่ารู้จากโบราณวัตถุ เรื่อง "เทพประจำทิศ เทพพาหนะ"
Authorเสน่ห์ ประกอบทอง... [และคนอื่นๆ].
Publishedกรุงเทพฯ :พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ พิมาย สำนักพิพิภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547.
Call NumberAM79.ท9 ส898อ 2547.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แนวคิดสถาบันและสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ,2548.
Call NumberAM79.ส181 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2543-2553
AuthorDennes, Alexandra.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2552.
Call NumberAM79D399 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title แสงแห่งศิลป์พิพิธภัณฑ์บางกอก : คู่มือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Authorกองการท่องเที่ยว.
Publishedกรุงเทพฯ :กองการท่องเที่ยว,2551.
Call NumberAM79.ท9ส82 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณคดีมิวเซียมสยาม
Authorกรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),2563.
Call NumberAM79.T5ก173 2563
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใน พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) : มรดกวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น.
Publishedพะเยา :นครนิวส์การพิมพ์ ;2551.
Call NumberAM101.ว82 พ63 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย /ผู้เรียบเรียง เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์.
Authorเพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2548.
Call NumberAM101 ห45 พ75 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
Authorอุษา ง้วนเพียรภาค.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,2548.
Call NumberAM101.น2อ75 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
Authorพัชนี จันทรสาขา.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2549.
Call NumberAM101.ส27 พ63บ 2549.
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โลกในนิทรรศการ cสฤณี อาชวานันทกุล.
Authorสฤณี อาชวานันทกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :/bแซลมอน,/c2561.
Call NumberAM151 ส37 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโลกใบเล็ก /ผู้เขียน วันชัย ตัน ; ภาพประกอบ กฤษณะ นพอภิรักษ์กุล.
Authorวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ด้านสุทธาการพิมพ์,2537.
Call NumberAG243 ว63 2537
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระยามไหสวรรย์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 9 กรกฎาคม 2518.
Publishedกรุงเทพฯ :บพิธ,2518.
Call NumberAC159.ม9น9
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ไม่มี Sight แต่(จะ)ไป Museum : เสียงบรรยายภาพในงานพิพิธภัณฑ์ .
Authorธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :PROTEXT.COM ,2561.
Call NumberAM1 ธ643 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ๑๐ ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ.
Authorพระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร.
Publishedกรุงเทพฯ:อินเตอร์พริ้นท์,2549.
Call NumberAM79.ท9 พ358 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : |<< << 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Search Tools: Get RSS Feed