Found: 84  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ /ปราโมทย์ กำทรัพย์.
Authorปราโมทย์ กำทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
Call Numberวจ. ป451. 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา "พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง" /ทรงศักดิ์ แก้วมูล.
Authorทรงศักดิ์ แก้วมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ. ท151. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการบริหารพิพิธภัณฑ์เชิงธุรกิจ /สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ.
Authorสมลักษณ์ เจริญพจน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548.
Call Numberวจ. ส277. 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา /นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,2551.
Call NumberLC315.ท9 น24
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : รายงานวิจัยเรื่องที่ 2 ใน 4 ของชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการ
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),2551.
Call Numberวจน149 ก6 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ศึกษากรณีตำบลโนนศิลาเลิง กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ /ทวี พรมมา.
Authorทวี พรมมา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2550.
Call Numberวจ. ท184. 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย /นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม),2551.
Call NumberBJ66 น25
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ.
Authorเกตุชพรรณ์ คำพุฒ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.).
Call Numberวจ. ก65
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่างจันทบุรี /ภรดี พันธุภากร ,เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์.
Authorภรดี พันธุภากร.
Publishedชลบุรีฯ :งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ,2547.
Call Numberวจ.ภ183 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16 - 25 ปี
Authorวรรษมน ใจกระจ่าง.
Publishedกรุงเทพฯ,2561.
Call NumberH1095.T55A254 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องเพศวิถีกับพระธาตุในพุทธศาสนาล้านนาไทย =An analytical study of brlief of sexuality and Prathat in Lanna Thai Buddhism
Authorกุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์.
Publishedเชียงใหม่: คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Numberวจ ก728 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการสังเคราะห์เนื้อหา/เรื่องราวสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (การ์ตูน) เพื่อจัดทำเป็นรูปแบบการนำชม : กรณีพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล...
Authorยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวพ. ย425. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2545 เรื่องพิพิธภัณฑ์ไทยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม /...
Authorชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม.
Publishedนครปฐม ;สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1,2545.
Call Numberวจ.ช162 2545
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม /นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,2551.
Call NumberBJ1638.ท9 น24
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleงานวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325-2394 /ปัญญา บริสุทธิ์.
Authorปัญญา บริสุทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,2529.
Call Numberวพ. ป524. 2529
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed