Title ของสวยของงามเมืองพิจิตร = The treasure of Phichit / เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ.
Published นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2560
Detail 208 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม
Abstract จังหวัดพิจิตรมีวัดวาอาราม และสถานที่ราชการต่างๆ มากมาย มีทั้งที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัตถุมงคล ภาพถ่ายเก่าของพระพุทธรูปสำคัญ พระคณาจารย์ แสตมป์ เอกสารสำคัญ ธนบัตร หนังตะลุง หุ่นกระบอก ยานพาหนะ พระแสงราชศัสตราประจำเมืองพิจิตร ซึ่งมีค่าควรเมืองและมีคุณค่าต่อจิตใจ สิ่งเหล่านี้มักเก็บไว้ในตู้ หรือในพิพิธภัณฑ์ในกรณีของส่วนราชการ
Subject
 
 
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed