Title สมุดภาพประวัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ.2482-2559).
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2559
Detail 240 หน้า : ทั้งหมดเป็นภาพประกอบสี ; 23x23 ซม
Abstract สมุดภาพประวัติสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ.2482-2559) รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติข้อมูลกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลของไทย วิวัฒนาการการพิมพ์ รูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล และภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้
Subject
 
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed