Title มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม = Intangible heritage andthe museum : new perspectives on cultural preservation / มาริเลน่า อลิวิซาโต, ผู้เขียน ; เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ชีวสิทธิ์บุณยเกียรติ และภัทรภร ภู่ทอง, ผู้แปล.
Author อลิวิซาโต, มาริเลน่า
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561
Detail 231 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม
Abstract หนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ แทน Intangible (Cultural) Heritage มิได้เป็นความพยายามในการบัญญัติศัพท์ใหม่ หรือพยายามจะโต้แย้งกับคำว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความหมายดั้งเดิม และนัยที่แท้จริงตามนิยามที่ปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ
Subject
 
 
 
 
 
Added Author
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed