Title 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร.
Published กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2562
Detail 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 29.2 ซม
Abstract หนังสือ “108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร” กล่าวถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระคเณศ โขน ฟิล์มกระจก และผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรมศิลปากร รวมถึงบทความพิเศษของอธิการบดีกรมศิลปากร เรื่อง กรมศิลปากรกับแนวคิดในการพัฒนาความเป็นเลิศของบุคลากร เพื่อเป็นสื่อกลางสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของข้าราชการ และบุคลากรทุกฝ่ายของกรมศิลปากร ในการดำเนินภารกิจของกรมศิลปากรให้ตอบสนองสถาบันหลักของชาติอย่างแท้จริง
Subject
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed