Title สังคมอยุธยาในสายตาฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
Author สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Published ลพบุรี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2558
Detail 170 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Abstract หนังสือ “สังคมอยุธยาในสายตาฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ว่าด้วยความรู้ทางประวัติศาสตร์ในสังคมอยุธยาด้านต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและของฝรั่งเศส รวมถึงหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักฐานเอกสารชั้นต้นจากฝรั่งเศสที่มีความน่าเชื่อถือกว่า 36 ฉบับ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Subject
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed