Title คู่มือแนวทางและโอกาสการเข้าสู่ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร.
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2557
Abstract คู่มือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการมองเห็นโอกาส สถานการณ์ แนวโน้มตลาด ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ ช่องทางที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปสู่ความสำเร็จ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอด ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจด้านอาหารของตนเองได้
Subject
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed