Title วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / [พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ; บรรณาธิการเนื้อหา พิเชฐ สายพันธ์].
Author พิเชฐ สายพันธ์
Published กรุงเทพฯ : บริษัทโอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, 2557
Detail 137 หน้า : ภาพประกอบ
Abstract เครื่องรักเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นมาทางสังคม แสดงให้เห็นพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่นำเอาวัตถุดิบจากพืชพรรณธรรมชาติ กรรมวิธีการผลิตข้าวของ เครื่องใช้ ตลอดจนเครื่องประดับและความสำคัญของรักในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤกษศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม และรักในแง่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ รวมทั้งตัวอย่างจากคลังวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและหวังว่าเมื่อได้รู้ "รัก" แล้ว การรู้ "รักษ์" ก็จะเกิดขึ้นตามมาต่ออไป
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed