Title คน ข้าว นา ควายในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / พจนก กาญจนจันทร บรรณาธิการ.
Published [กรุงเทพฯ] : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Detail 119, [1] หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม
Abstract หนังสือประกอบสัมมนาทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ให้ความรู้เชิงมานุษยวิทยาว่าด้วยเรื่องข้าว การเพาะปลูกและชาวนา ในบริบทของสังคมในอดีตและปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างวัตถุของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ที่มีอยู่หลายหลายประเภทเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าว ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป ไปจนถึงการบริโภค ซึ่งสะท้อนพลวัตของสังคมวัฒนธรรม เรื่องราวและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านวัตถุสิ่งของที่สะสมตกทอดมาเป็นมรดกวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนเป็นบทเรียน
Subject
 
 
 
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed