Title กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ = Siam mapped :a history of the geo-body of a nation / ผู้เขียน ธงชัยวินิจจะกูล ; คณะผู้แปล พวงทอง ภวัครพันธุ์, ไอดา อรุณวงศ์, พงษ์เลิศพงษ์วนานต์.
Author ธงชัย วินิจจะกูล
Published กรุงเทพฯ : คบไฟ : อ่าน, 2556
Detail (19), 336 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่
Subject
Added Author
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed