Title มรดก ๑,๐๐๐ ปีเก่าที่สุดในสยาม /รุ่งเโรจน์ ธรรมรุ่งเรื่อง.
Author รุ่งเโรจน์ ธรรมรุ่งเรื่อง
Published กรุงเทพฯ : /b มิวเซียมเพรส,/ 2556
Detail 200 หน้า : /b ภาพประกอบ; 14.5x21 ซม
Abstract วัตถุสิ่งของ 20 อย่างที่ได้รับการค้นคว้าเพื่อสืบเสาะหาตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในดินแดนไทย โดยเน้นสิ่งของที่สืบย้อนไปได้ไกลถึงหลักพันปีหรือหลายร้อยปี ใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากรูปแบบและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการอธิบายถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมิติต่างๆ ที่แฝงอยู่ในโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed