Title กลุ่มเมตตาเปียมาซูของชาวกะเหรี่ยงในประเทศพม่า [electronic resources] / กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Author มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. กลุ่มศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
Series วีดิทัศน์ ลำดับที่ 9
Published เชียงใหม่ : โครงการคลังข้อมูลและสื่อชาติพันธุ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Detail 1 แผ่น
Subject
 
 
 
Added Author
 
Source Types Sound
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed