Title การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : รายงานวิจัยเรื่องที่ 2 ใน 4 ของชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการ / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ศจีมาจ ณ วิเชียร.
Author นงลักษณ์ วิรัชชัย
Published กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551
Detail 93 หน้า
Subject
 
 
 
Added Author
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed