Title สิริมงคลวัดโพธิ์ / ผู้เขียน ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคำ.
Author ศานติ ภักดีคำ
Published กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2549
Detail 265 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม
Abstract สิริมงคลวัดโพธิ์เป็นหนังสือที่ระลึก โดย พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ภายในมีประวัติ ผลงาน การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ ความหมายและความสำคัญ สัญลักษณ์สิริมงคลจีนในวัดโพธิ์ ภาพสลักชุดสิริมงคลศิลา ภาพสัญลักษณ์สิริมงคลจากซุ้มประตู และตารางเทียบคำจีน เป็นต้น
Subject
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed