Title รายงานการวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Author โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Published มหาสารคาม : พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549
Detail 1 เล่ม (หน้าไม่ต่อเนื่อง) : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม
Subject
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed