Found: 20  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การเมืองจีนสยาม : การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ค.ศ. 1924-1941
Authorมูราซิมา, เออิจิ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2539.
Call NumberJQ1745ม74 2539
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ปกเกล้าธรรมราชา
Authorสถาบันพระปกเกล้า.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2558.
Call NumberDS584ป114 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title พิธีกรรมงานศพของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรี
Authorณัฏฐชา หน่อทอง.
Publishedลพบุรี :สำนักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,2561.
Call NumberBQ5020ณ62 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Authorกรมศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2008.
Call NumberBJ1725ศ64 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title วารสารมานุษยวิทยา = Journal of anthropology sirindhorn anthropology centre (JASAC)
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2561.
Call NumberGN1ศ73 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title 350 ปี ลพบุรี ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Authorสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
Publishedลพบุรี :สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,[ม.ป.ป.].
Call NumberDS577.ล3ส63 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง
Authorราชบัณฑิตยสถาน.
Publishedกรุงเทพฯ :ราชบัณฑิตยสถาน,2543.
Call NumberG106ร623 2543
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
Authorราชบัณฑิตยสถาน.
Publishedกรุงเทพฯ :ราชบัณฑิตยสถาน,2545.
Call NumberG106ร623 2545
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title สังคมอยุธยาในสายตาฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
Authorสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
Publishedลพบุรี :สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,2558.
Call NumberDS577ส63 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยน (เย้า)
Authorวีระพงศ์ มีสถาน.
Publishedนครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์,2540.
Call NumberDS570.ย7ณ63 2540
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เรื่องเก่าเล่าขาน บ้านบางเหนียว
Authorฤดี ภูมิภูถาวร.
Publishedสงขลา :เอสพริ้นท์ (2004),[ม.ป.ป.].
Call NumberDS589.ภ7ฤ362
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์ ดิจิทัล
Authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2562.
Call NumberHM851น43 2562
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title คน + รถไฟ
Authorสุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว.
Publishedเชียงใหม่ :องค์การสวนพฤกษศาสตร์,2557.
Call NumberNA6310ส73 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Authorกรมศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ :อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2554.
Call NumberTR290ส63 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title นวมินทรบรมนาถราชไมตรี
Authorชมพูนุท นาคีรักษ์,ผู้เรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2561.
Call NumberDS586น54 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed