Found: 183  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบปราชญ์ต่างลัทธิ เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ น25กป 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบยักษ์กินคน / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ น25กย 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของลูกบอลสีแดง / c เรื่อง : ฟารีเดห์ คาลัตบารี ; ภาพ : อาลี มาฟาเครี ; แปล : ทิมมี่.
Authorคาลัตบารี, ฟารีเดห์.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ค271ก 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการสังเคราะห์เนื้อหา/เรื่องราวสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (การ์ตูน) เพื่อจัดทำเป็นรูปแบบการนำชม : กรณีพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล...
Authorยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวพ. ย425. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการเมือง "นอกพงศาวดาร" รัชกาลที่ 5 : เบื้องหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป /ไกรฤกษ์ นานา.
Authorไกรฤกษ์ นานา.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberDS582.58 ก976 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการเมือง "อุบายมารยา" แบบ มาคิอาเวลลี (Macchiavelli) ของ พระเจ้าปราสาททอง /สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberDS578.5 ก64 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การเสด็จขึ้นครองราชย์ : พระราชพิธี คติ ความหมาย และสัญลักษณ์แห่ง "สมมติเทวราช"
Authorนภาพร เล้าสินวัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :มิวเซียมเพรส,2549.
Call NumberGT5050.น44 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การ์ตูนความรู้ชุดมหาราชและราชันโลก / c ทีมงาน E.Q.Plus.
Published กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2549.
Call NumberJ ก274 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการ์ตูนความรู้ชุดมหาราชและราชันโลก / c ทีมงาน E.Q.Plus.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2549.
Call NumberJ ก274 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการ์ตูนความรู้ชุดมหาราชและราชันโลก / c ทีมงาน E.Q.Plus.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2549.
Call NumberJ ก274 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการ์ตูนความรู้ชุดวีรชนโลก / c ทีมงาน E.Q.Plus.
Publishedกรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2549.
Call NumberJ ว376 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title กำสรวลสมุทรเป็นพระราชนิพนธ์ยุคต้นกรุงศรีอยุธยา หรือกำสรวลศรีปราชญ์ สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
Call NumberPL4209.1 ก623 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleขนมของแม่ / c กฤษณะ กาญจนาภา.
Authorกฤษณะ กาญจนาภา.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549.
Call NumberJ ก108ข 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title ขุนนางชาวสยาม
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2549.
Call NumberDS570.5อ37 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544.... /สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2549.
Call NumberJQ1747 .ข54 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed