Found: 110  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรพระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
Authorสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,2551.
Call NumberN8193.2.ส64 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
Authorคงเดช ประพัฒน์ทอง,2480-2529.
Publishedกรุงเทพฯ :รุ่งศิลป์การพิมพ์,[25--].
Call NumberCN1221.ล6ค23
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เมืองร้อยเอ็ด
Authorสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนัก,2548.
Call NumberDS589.ร54พ66 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โตเกียวทะบิจิ ร้อยพิพิธภัณฑ์ ล้านความคิดสร้างสรรค์เมือง พลอย มัลลิกะมาส.
Authorพลอย มัลลิกะมาส.
Publishedกรุงเทพฯ : วงกลม, 2552 [2009].
Call NumberDS896.38.พ454 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
Authorอุษา ง้วนเพียรภาค.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,2548.
Call NumberAM101.น2อ75 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
Search Tools: Get RSS Feed