Found: 60  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
Authorปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ;2546-2547.
Call Numberวจ.ป457. 2546-2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง NEW COMER : คนกรุงหน้าใหม่.
Authorทัดทอง พราหมณี.
Publishedเพชรบุรี :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.).
Call Numberวจ ท341 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคกลาง
Authorวรรษพร อากาศแจ้ง.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2550.
Call Numberวพ.ว242. 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคกลาง /ภรณ์รวี เจริญปุระ.
Authorภรณ์รวี เจริญปุระ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2550.
Call Numberวจ. ภ46 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Authorปัฐยารัช ธรรมวงษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2551.
Call Numberวจป524 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Authorปัฐยารัช ธรรมวงษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2552.
Call Numberวจ.ป524 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคเหนือ
Authorนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2550.
Call Numberวจน197. 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคเหนือ /นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์.
Authorนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2550.
Call Numberวจ น197. 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคเหนือ /นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์.
Authorนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2550.
Call Numberวจ น197. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ :ภาคกลาง
Authorพศิน โสธรประภากร.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2551.
Call Numberวจพ479 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ :ภาคกลาง /พศิน โสธรประภากร.
Authorวรรษพร อากาศแจ้ง.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2550.
Call Numberวจ. ว7867.2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ :ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก /ชนน์ชนก พลสิงห์.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2551.
Call Numberวจ . ช133 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ :ภาคเหนือ
Authorนางสาวนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2549.
Call Numberวจ น197. 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง พศิน โสธรประภากร.
Authorพศิน โสธรประภากร.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.).
Call Numberวจ .พ198 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการสัมมนาทงวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2544 เรื่อง เที่ยวพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม วันที่19-20 กันยายน พ.ศ.2544 ณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาพุทธมณฑล /ชมรมเพื่...
Authorชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม
Publishedนครปฐม :ชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม ,2544.
Call Numberวจ.ช162 2544
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed