Found: 60  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอญ บางกระดี่ พิมพ์พร จำรัสพันธุ์.
Authorพิมพ์พร จำรัสพันธุ์.
Call Numberวจ. พ717.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleสรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Authorการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่(2549 :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
Publishedนครศรีธรรมราช :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,2549.
Call Numberวจ ว346 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อาคารทรงศิขระ-วิมานในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์
Authorเชษฐ์ ติงสัญชลี.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559.
Call Numberวจ.ช75 2559,NA6002.ช75 2559
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อาหารสุขภาพ : มรดกภูมิปัญญาด้านวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของอาหารไทยภาคกลาง = Local Wisdom of Ingredients and Condiments for Thai Central Fool.
Authorธนภูมิ อติเวทิน.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2557.
Call Numberวจ ธ152 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการค้นคว้า :เอกสารประกอบการค้นคว้า เล่ม1 หนังสือคู่มือเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
Authorวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :2532.
Call Numberวจ. ว34อ 2532
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม" การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรม 28-29 สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์.
Authorอวยพร เรืองตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ,2551.
Call Numberวจ.อ436 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการสัมมนา อยุธยามรดกวัฒนธรรมโลก "ภูมินามวิทยา :พระนครศรีอยุธยา" /วนิช สุธารัตน์.
Authorวนิช สุธารัตน์.
Publishedอยุธยา :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,2548.
Call Numberวจ.ว157 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเอกสารสรุปการสัมมนาระดับนานาชาติเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม : แนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน /ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์.
Authorณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
Call Numberวจ. ณ339 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการจัดทำแนวทางการจัดการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทถ้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอนุรักษ์สิ่...
Authorสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม;2549.
Call Numberวจ. น199 2549.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการนิทรรศการ Good idea : รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบการส่งงาน งวดที่ 3 มิ.ย. 2558
Authorชาตรี ประกิตนนทการ.
Publishedกรุงเทพฯ :บานาน่า สตูดิโอ,2558.
Call Numberวจช634 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ.ค961. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (2552) พื้นที่ภาคเหนือ
Authorปราณี ตันธนาโชติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2552.
Call Numberวจ.ป445 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (2552) พื้นที่ภาคเหนือ
Authorปราณี ตันธนาโชติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2552.
Call Numberวจ.ป468 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
Authorนำพงศ์ ฉิมสุข.
Publishedสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2552.
Call Numberวจ .น65 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 100 แห่ง
Authorนำพงศ์ ฉิมสุข.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2550.
Call Numberวจ.น65 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed