Found: 6  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Authorโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Publishedมหาสารคาม :พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2549.
Call Numberวจ. ม247. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม /สุภาพ บุญญาลัยและคณะ.
Authorสุภาพ บุญญาลัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2549.
Call Numberวจ.ส 838 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานงานวิจัยเฉพาะด้านโบราณวัตถุประเภทลูกปัดภาคใต้.
Authorบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2549.
Call Numberวจ.บ72. 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง.
Authorพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์
Publishedนครสวรรค์ :พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ,2549.
Call Numberวจ. น127. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleสรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Authorการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่(2549 :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
Publishedนครศรีธรรมราช :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,2549.
Call Numberวจ ว346 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ.ค961. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed