Found: 61  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงาน ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทย เล่ม ๑: เรื่อง "คนไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว".
Authorบุบผา จิระพงษ์...[และคนอื่นๆ].
Publishedกรุงเทพฯ:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก,2548.
Call NumberDS568 บ638ร 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ :Report on the excavation at Muang Fa Daed Song Yang Kamalasai District, Kalasin Province /ผาสุข อินทราวุธ, และคณะ.
Authorผาสุข อินทราวุธ.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
Call Numberวพ. ผ381. 2544
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยคุณค่าของสถาปัตยกรรมบ้านไทเลยโบราณ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย /#31;วีระพล เจริญธรรม ผู้ประสานงานวิจัย ,ทีมวิจัยเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเลย.
Authorทีมวิจัยเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเลย
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), 2550.
Call Numberวจ.ว831 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยแบบสำรวจระยะที่ 4-5 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์และปรับปรุงมิวเซียมสยาม ในวาระครบรอบ2ปี.
Authorผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย และทีมงานวิจัย.
Publishedกรุงเทพฯ.
Call Numberวจ. จ622.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Authorโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Publishedมหาสารคาม :พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2549.
Call Numberวจ. ม247. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม /สุภาพ บุญญาลัยและคณะ.
Authorสุภาพ บุญญาลัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2549.
Call Numberวจ.ส 838 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรายงานขั้นสมบูรณ์โครงการวางผังเฉพาะแห่งในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณชุมชนท่าพระจันทร์ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน /เสนอต่อสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2543.
Call NumberHT169 ท92 ม53 2543
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานงานวิจัยเฉพาะด้านโบราณวัตถุประเภทลูกปัดภาคใต้.
Authorบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2549.
Call Numberวจ.บ72. 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการวิจัยรูปแบบและแนวโน้มของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในเอเชียอีกหนึ่งทศวรรษหน้า หัวข้อการออกแบบและการจัดนิทรรศการ.
Authorชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2557.
Call Numberวจ ช581 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำนิทรรศการเรื่อง "หวย"
Authorสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2560.
Call Numberวจ ส48 2560.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง Dying young : ตัวตายแต่ชื่อยัง
Authorสุภาภรณ์ อัษฏมงคล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้, 2556.
Call Numberวจ ส837 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติแห่งที่ 1 (ชุมชนท่าเตียน-ปากคลองตลาด) /ดำรงพล อินทร์จันทร์.
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) ,2550.
Call Numberวจ. ด491. 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง.
Authorพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์
Publishedนครสวรรค์ :พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ,2549.
Call Numberวจ. น127. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleร่างเนื้อหาสำหรับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของอุษาคเนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช,นางสาวเมธินีย์ ชอุ่มผล.
Authorผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช,นางสาวเมธินีย์ ชอุ่มผล.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศิลปากร2548.
Call Numberวจ. ร388ร.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed