Found: 9  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา /นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,2551.
Call NumberLC315.ท9 น24
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : รายงานวิจัยเรื่องที่ 2 ใน 4 ของชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการ
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),2551.
Call Numberวจน149 ก6 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย /นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม),2551.
Call NumberBJ66 น25
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม /นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,2551.
Call NumberBJ1638.ท9 น24
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "เปิดขอบฟ้าคุณธรรมจริยธรรม" การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคุณธรรม 28-29 สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์.
Authorอวยพร เรืองตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ,2551.
Call Numberวจ.อ436 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Authorปัฐยารัช ธรรมวงษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2551.
Call Numberวจป524 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Authorปัฐยารัช ธรรมวงษา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2552.
Call Numberวจ.ป524 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title โครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ :ภาคกลาง
Authorพศิน โสธรประภากร.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2551.
Call Numberวจพ479 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ :ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก /ชนน์ชนก พลสิงห์.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2551.
Call Numberวจ . ช133 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed