Found: 19  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัตนโกสินทร์
Authorอรวรรณ ทรัพย์พลอย.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,2556.
Call NumberDS580.4ก44
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง
Authorรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556.
Call NumberDS589ร636 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ :ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม(พ.ศ.2475-2500) /ณัฐพล ใจจริง.
Authorณัฐพล ใจจริง.
Publishedนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2556.
Call NumberDS582.77 .ณ63 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title คน ข้าว นา ควายในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Authorพจนก กาญจนจันทร.
Published[กรุงเทพฯ] :พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call NumberHD1537.ท9ค32 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title คู่มือแนวทางและโอกาสการเข้าสู่ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร.
Authorสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้,2557.
Call NumberHF5686.F616ก551 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title คู่มือแนวทางและโอกาสการเข้าสู่ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาแฟชั่น.
Authorสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้,2557.
Call NumberHF5686.C44ก511 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleผู้ไท ลูกแถน :ความเป็นมาคนอีสาน ภาคพิเศษ /สุเทพ ไชยขันธุ์.
Authorสุเทพ ไชยขันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ตถาตา,2556.
Call NumberDS570.ผ7 ส73 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleผ้าห่อคัมภีร์ :ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี /ผู้เขียน กมล ฉายาวัฒนะ...[และคนอื่นๆ].
Authorกมล ฉายาวัฒนะ.
Publishedกรุงเทพฯ :|bสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,|c2556.
Call NumberNK8902.5.ท9 ผ65
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleพระประวัติและประชุมบทละคอนดึกดำบรรพ์.
Authorกรมศิลปากร
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2556.
Call NumberPL4209.2.ด64 พ46
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleพิพิธพรรณวรรณา :ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล = Writing diversity : memoru and Siamese-Thai studies inglobal context / นัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ.
Authorสยามสมาคมในพระบรมราชูปถ้มภ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาวรรณคดี และกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถ้มภ์,2556.
Call NumberPL4200.A6 พ63
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleพุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ :พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน /ศักดิ์ชัย สายสิงห์.
Authorศักดิ์ชัย สายสิงห์.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2556.
Call NumberN8193.2 .ศ626 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleฟื้นพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมสยาม /วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
Authorวลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์,2556.
Call NumberDS568 .ว465 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title มานุษย์โรแมนติค
Authorธเนศ วงศ์ยานนาวา.
Publishedกรุงเทพฯ :สยามปริทัศน์,2556.
Call NumberGN25.ธ73 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานการศึกษาวิจัยแนวทางและโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจอาหารและแฟชั่นสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ.
Authorสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ,2557.
Call NumberHF5686.F616ก551 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed