Found: 611  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนของหมู่บ้านมะขามล้ม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น /นวลพรรณ บุญธรรม.
Authorนวลพรรณ บุญธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,2546.
Call Numberวพ. น332. 2546
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : Developing a computerized museum documentation system : A case study of the bakgkok ...
Authorพัชนี จันทรสาขา.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
Call Numberวพ.พ516. 2540
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการศึกษาแนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบพิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะในประเทศไทย :The study of schematic design for thai buddhist art museum /ตี้เอี้ยง แซ่ปึง.
Authorตี้เอี้ยง แซ่ปึง.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544.
Call Numberวพ. ต111. 2544
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
Publishedกรุงเทพฯสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Call Numberวพค152 2552
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการศึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /ทวีวงศ์ ศรีบุรี และคณะ.
Authorทวีวงศ์ ศรีบุรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
Call Numberวพ. ท222. 2536
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการศึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย.
Authorสำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2536.
Call Numberวพ. จ683. 2536
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการสร้างความเป็นสมัยใหม่ด้วยมิติวัฒนธรรม :มุมมองเรื่องพื้นที่ศึกษาจากพระราชวังดุสิต-วัดเบญจมบพิตร-ถนนราชดำเนิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 /กนกวรรณ ชัยทัต.
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Publishedกรุงเทพฯ :คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2548.
Call Numberวพ. ก123.2548
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการสังเคราะห์เนื้อหา/เรื่องราวสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (การ์ตูน) เพื่อจัดทำเป็นรูปแบบการนำชม : กรณีพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล...
Authorยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวพ. ย425. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการสื่อความหมายและการรับรู้จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ :กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน /เชิดชาย หิรัญโร.
Authorเชิดชาย หิรัญโร.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ,2546.
Call Numberวพ. ช749. 2546
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้เชิงปริวรรตในพิพิธภัณฑ์
Published[มปท.] [มปพ.] 2557.
Call Numberวพ .พ186 2556
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการออกแบบการจัดนิทรรศการเรื่อง "หนังสือสมุดไทย" ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม /สิริกาญจน์ รัตนเกตุ.
Authorมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวัฒนธรรมศึกษา
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
Call Numberวพ. ส731. 2540
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์เรือไทย /ดนยวรรณ แจ่มนิยม.
Authorดนยวรรณ แจ่มนิยม.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2538.
Call Numberวพ. ด119. 2538
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการเปรียบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม /พรพล ปั่นเจริญ.
Authorพรพล ปั่นเจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
Call Numberวพ. พ247. 2535
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อเรื่องเสาหลักเมืองสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ พ.ศ.2525-2535 /พรพรรณ เกิดผล.
Authorพรพรรณ เกิดผล.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2542.
Call Numberวพ. พ247. 2542
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคนในเมืองประวัติศาสตร์กรณีศึกษาเมืองประวัติศาสตร์พิมาย /ฝนวันจันทร์ ศรีจันทร์.
Authorฝนวันจันทร์ ศรีจันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2543.
Call Numberวพ. ฝ118. 2543
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed