Found: 612  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติในอาคารพิพิธภัณฑ์จันแสน /เบญจพร ศักดิ์เรืองแมน.
Authorเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2543.
Call Numberวพ. บ783. 2543
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบช้างตกมัน เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorกาญจนา ฐานวิเศษ.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ น25กช 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบปราชญ์ต่างลัทธิ เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ น25กป 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบพญานาคมากฤทธิ์ / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ น25กญ 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบพญามาร / c เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ น25กพ 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบพรหมผู้หลงผิด / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ. น25กร 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบมหาโจรองคุลิมาล / c เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ น25กม 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบยักษ์กินคน / เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Authorน้านกฮูก.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ น25กย 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title การผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอน ปราบสาวงามเจ้าเล่ห์ / c เล่าเรื่อง : น้านกฮูก ; รวบรวม : กาญจนา ฐานวิเศษ.
Author น้านกฮูก.
Published กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ น25กส 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการผจญภัยของลูกบอลสีแดง / c เรื่อง : ฟารีเดห์ คาลัตบารี ; ภาพ : อาลี มาฟาเครี ; แปล : ทิมมี่.
Authorคาลัตบารี, ฟารีเดห์.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2549.
Call NumberJ ค271ก 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาศิลปศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานที่วัดไหล่หิน /ชุติมา เวทการ, และคณะ.
Authorชุติมา เวทการ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Call Numberวพ. ช617.
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ศึกษากรณีตำบลโนนศิลาเลิง กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ /ทวี พรมมา.
Authorทวี พรมมา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2550.
Call Numberวจ. ท184. 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ข้อมูลโบราณวัตถุเพื่อการศึกษาและจัดแสดง :กรณีศึกษาใบเสมาหินทรายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น /ทศพร ศรีสมาน.
Authorทศพร ศรีสมาน.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวัฒนธรรมศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,2546.
Call Numberวพ. ท237. 2546
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /สุริยา ส้มจันทร์.
Authorสุริยา ส้มจันทร์.
Publishedเชียงใหม่ :สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาเชียงใหม่, /c2545.
Call Numberวพ. ส863. 2545
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเกี่ยวกับระบบนิเวศของภาชนะดินเผาที่บ้านหัวบึง จังหวัดขอนแก่น /สุรีรัตน์ บุบผา.
Authorสุรีรัตน์ บุบผา.
Publishedกรุงเทพ ฯ :สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2544.
Call Numberวพ. ส867. 2544
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed