Found: 611  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleกระต่ายน้อยมอมแมม / เรื่องและภาพ : ปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Authorปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี่คิดส์, 2550.
Call NumberJ ป34ก 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleกระรอกน้อยไม่มีระเบียบ เรื่องและภาพ : ปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Authorปิติพร วทาทิยาภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี่คิดส์, 2550.
Call NumberJ ป34ก 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title กลองหลวงล้านนา : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ :Ethnomusicology of Klong-Luang-Lanna
Authorรณชิต แม้นมาลัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
Call Numberวพ.ร123. 2536
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleกลุ่มชาติพันธ์ไทแดงในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /พิเชฐ สายพันธ์.
Authorพิเชฐ สายพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Call Numberวพ. พ653.
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleกัปตันฮุก : กำเนิดกัปตันโจรสลัด / c เจ .วี. ฮาร์ต : เขียน ; ภัทรา หงษ์พร้อมญาติ : แปล.
Authorภัทรา หงษ์พร้อมญาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
Call NumberJ ฮ24ก 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleกาดำกับหงส์ขาว / เล่าเรื่อง : ตุ๊บปอง ; ปั้นภาพ : ณัฐพล ชัยวัฒน์.
Authorเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป.
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2550.
Call NumberJ ร79กห 2550
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ /ปราโมทย์ กำทรัพย์.
Authorปราโมทย์ กำทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
Call Numberวจ. ป451. 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยบนไซเบอร์สเปซ
Authorจักรพันธ์ สกุลแสง.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
Call Numberวพ.จ225. 2545
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการจัดแสดงและการดูแลโบราณศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน กรณีศึกษาที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี /นวลพรรณ บุญธรรม.
Authorนวลพรรณ บุญธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2541.
Call Numberวพ. น332. 2541
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา "พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง" /ทรงศักดิ์ แก้วมูล.
Authorทรงศักดิ์ แก้วมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ. ท151. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการนำเสนอพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงด้วยคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลหลายสื่อและการนำเสนอบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต /ชนาธิป ยิ้มสบาย.
Authorชนาธิป ยิ้มสบาย.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.
Call Numberวพ. ช149. 2538
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อการศึกษา /ชำนาญ ภูมลี.
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2542.
Call Numberวพ. ช532. 2542
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการนำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย /หัสนัย ริยาพันธ์.
Authorหัสนัย ริยาพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
Call Numberวพ. ห481. 2540
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการนำเสนอรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /อารีย์ อัศวนุภาพ.
Authorจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
Call Numberวพ. อ662. 2532
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการบริหารพิพิธภัณฑ์เชิงธุรกิจ /สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ.
Authorสมลักษณ์ เจริญพจน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548.
Call Numberวจ. ส277. 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed