Found: 56  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleสยามพิมพการ :ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberZ186.ท9 ส46 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title หนังสือดีในรอบศตวรรษ
Authorวิทยากร เชียงกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :มิ่งมิตร,2550.
Call NumberZ1035.ห144ว63 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดหอสมุดปรีดี พนมยงค์ :คลังความรู้คู่สังคมไทย /บรรณาธิการ : เยาวนุช เวศร์ภาดา ... [และคนอื่นๆ].
Authorเยาวนุช เวศร์ภาดา.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2541.
Call NumberZ675.ม5 ห34 2541
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title หนังสือและสมุดคลาสสิค
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2553.
Call NumberZ1029อ75 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร
Authorกรมศิลปากร
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2543.
Call NumberZ675.N2ห53 2543
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
Authorพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร).
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง,2545.
Call NumberZ846ส44ห55 2545
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อ่านแล้วอ่านเล่า : ปริทัศน์หนังสือเก่าและหนังสือหายาก
Authorศรีดาวเรือง.
Publishedกรุงเทพฯ :อ่าน,2557.
Call NumberZ1029ศ46 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เข็ม : สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานอุทยานการเรียนรู้,2562.
Call NumberZ665 ข74 2562
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title เฉียดตาย [electronic resources].
Call NumberZ695.718I43 1995
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเส้นทางสู่ห้องสมุดยุคใหม่ /หัวหน้าโครงการ นพดล วีรกิตติ.
Authorนพดล วีรกิตติ.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการศูนย์ความรู้กินได้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.),2554.
Call NumberZ678 น33 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Journal
Titleโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
Authorปัฐยารัช ธรรมวงษา.
Call NumberZ5055.T5 ป529ค 2551.
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed