Found: 137  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดระบบฐานข้อมูลแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และสีย้อมธรรมชาติ ในผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ / ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Author ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Published กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547.
Call NumberTT848 ท17 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการถ่ายทอดภูมิปัญญาสิ่งทอท้องถิ่นล้านนาสู่สากล /ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Authorทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Publishedเชียงราย :ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,2550.
Call NumberTT848 .ท44 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการย้อมสีธรรมชาติจากมะเกลือ :เทคนิคการย้อมฝ้ายสีดำให้มีคุณภาพคงทน.
Authorทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Publishedเชียงราย :ศูนย์สิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,2550.
Call NumberTT854.3 .ท44 2550
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม /ธิดา ชมภูนิช.
Authorธิดา ชมภูนิช.
Publishedนครปฐม :สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม,2539.
Call NumberTT113.ท9 ธ63 2539
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ = Product sketch design
Authorปานฉัตท์ อินทร์คง.
Publishedกรุงเทพฯ :เทนเดอร์ทัช,2551.
Call NumberTS171.ป63 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleกุดขาคีม การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน /ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, พรทวี ยอดมงคล ... [และคนอื่น ๆ] ; เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ.
Authorพรทวี ยอดมงคล.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2547.
Call NumberTD313 ท9 ก67 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ขนมแยะ.
Authorศิริลักษณ์ พุทธโคตร.
Publishedกรุงเทพ, :สานอักษร มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ, :2552.
Call NumberTX773 ศ56 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ข้างครัว : ตะวันตก
Authorพิชัย วาศนาส่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :สีดา,2548.
Call NumberTX353.พ64 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleข้าวของเรา สิทรา พรรณสมบูรณ์.
Authorสิทรา พรรณสมบูรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,2552.
Call NumberTX558.R5 ส63 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ข้าวเยอะ.
Authorศิริลักษณ์ พุทธโคตร.
Publishedกรุงเทพ, :สานอักษร มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ, :2552.
Call NumberTX355 ศ56 2552
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Authorทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Publishedเชียงราย :โทนคัลเลอร์ เชียงใหม่, 2549.
Call NumberTT848 .ท443 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleคู่มือ Illustrator CS /บุญญาดา ช้อนขุนทด.
Authorบุญญาดา ช้อนขุนทด.
Publishedกรุงเทพฯ :โปรวิชั่น,2548.
Call NumberT385 บ74
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
Authorกรมศิลปากร.
Publishedกรุงเทพฯ :อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2554.
Call NumberTR290ส63 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleคู่มือช่างในบ้าน :ช่างไม้ในบ้าน /ศิระ จันทร์สวาสดิ์, ศานิต ปันเขื่อนขัติย์, สุพัตร์ ศรีพงศ์สุทธิ์.
Authorศิระ จันทร์สวาสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :บ้านและสวน,|c2554.
Call NumberTT180 .ศ64 2554
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleคู่มือช่างในบ้าน :ช่างไม้ในบ้าน 2 /ศิระ จันทร์สวาสดิ์, ศานิต ปันเขื่อนขัติย์, สุพัตร์ ศรีพงศ์สุทธิ์.
Authorศิระ จันทร์สวาสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :บ้านและสวน,2553.
Call NumberTT180 .ศ642 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed