Found: 234  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
Authorเกรียงไกร เกิดศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2560.
Call NumberGT3278ง624 2560
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title งานพระเมรุ สมเด็จพระสังฆราชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
Authorวัดบวรนิเวศวิหาร
Publishedกรุงเทพฯวัดบวรนิเวศวิหาร2558.
Call NumberGT353 ว416 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title งานพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
Authorยิ้ม ปัณฑยางกูร.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์การพิมพ์,2528.
Call NumberGT3278 ง63 2528
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title งานศพ : ยุคแรกอุษาคเนย์
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ.
Published[กรุงเทพฯ] :นาตาแฮก,2560.
Call NumberGT3278.ส735 2560
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title จดหมายเหตุพระราชพิธีลงสรง สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่ 5
Authorภาณุพันธุวงศ์วรเดช,สมเด็จฯ กรมพระยา,2402-2571.
Publishedพระนคร :ประจักษ์การพิมพ์,2513.
Call NumberGT5395.ท9ภ65
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
Authorนายตรี อมาตยกุล.
Publishedกรุงเทพฯอมรการพิมพ์2516.
Call NumberG2375 ต181 2516
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น : อ่าน"ส่งชู้สอนสาว" วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม
Authorยุกติ มุกดาวิจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2561.
Call NumberGR313.ย72 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleชนบทคดี :ข้อเขียน บทความ และงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาชุมชนของรองศาสตราจารย์นิวัฒน์ ฉิมพาลี.
Authorนิวัฒน์ ฉิมพาลี,2493-2550.
Published2551.
Call NumberGN21.น66 ช34 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ชาติพันธุ์กับเสรีนิยมใหม่
Authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษบรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2557.
Call NumberGN320ช63 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleชาติพันธุ์สัมพันธ์:แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชาติ และการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ /สุเทพ สุนทรเภสัช.
Authorสุเทพ สุนทรเภสัช.
Publishedกรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,2548.
Call NumberGN495.6 .ส74 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ซับจำปา พิพิธภัณฑ์ซับจำปา จังหวัดลพบุรี
Authorสุรพล นาถะพินธุ.ซับจำปา พิพิธภัณฑ์ซับจำปา จังหวัดลพบุรี.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง,2558.
Call NumberGN36.ท92ซ63 2558
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ดาบเมือง
Authorวิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Publishedกรุงเทพฯ :ปิรามิด,2547.
Call NumberGN437.K55ว64 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleตรุษสงกรานต์ :ประมวลความเป็นมาของปีใหม่ไทยสมัยต่าง ๆ /ส. พลายน้อย [นามแฝง].
Authorสมบัติ พลายน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberGT4878 .ส44 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleตำนานบั้งไฟพญานาค คำบอกเล่าชาวบ้านสองฝั่งโขง เมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว พญาคันคากหรือคางคกยกรบ /สุจิตต์ วงษ์เทศ : เรื่อง ; ทวีศักดิ์ ใยเมือง : รูป.
Authorสุจิตต์ วงษ์เทศ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2547.
Call NumberGR312.2 ต5 ส73 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ /[กรมพระสมมตอมรพันธ์, กรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ช่วยกันทรงเรียบเรียง].
Authorสมมตอมรพันธุ์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,2403-2458.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพระราชวัง,2539.
Call NumberGT3278 .ส427 2539
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed