Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้ จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา "พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง" /ทรงศักดิ์ แก้วมูล.
Authorทรงศักดิ์ แก้วมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ. ท151. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการสังเคราะห์เนื้อหา/เรื่องราวสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (การ์ตูน) เพื่อจัดทำเป็นรูปแบบการนำชม : กรณีพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล...
Authorยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวพ. ย425. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่งบ้านเนินขามในพื้นที่กิ่งอำเภอบ้านเนินข้าม จังหวัดชัยนาท /วนิดา โปแก้ว, และคณะ.
Authorวนิดา โปแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ. ว169. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Authorโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Publishedมหาสารคาม :พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2549.
Call Numberวจ. ม247. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม /สุภาพ บุญญาลัยและคณะ.
Authorสุภาพ บุญญาลัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2549.
Call Numberวจ.ส 838 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานงานวิจัยเฉพาะด้านโบราณวัตถุประเภทลูกปัดภาคใต้.
Authorบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2549.
Call Numberวจ.บ72. 2553
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคกลาง.
Authorพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์
Publishedนครสวรรค์ :พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ ,2549.
Call Numberวจ. น127. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออก.
Authorพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
Publishedปราจีนบุรี :พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี, 2549.
Call Numberวจ. พ711. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleรายงานวิจัยโครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้.
Authorมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
Publishedพัทลุง :วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2549.
Call Numberวจ. ว585. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleสรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Authorการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่(2549 :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
Publishedนครศรีธรรมราช :มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,2549.
Call Numberวจ ว346 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleเครื่องจักสานพื้นบ้านอีสาน : วัตถุทางวัฒนธรรมที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น /ทวี พรมมา.
Authorทวี พรมมา.
Publishedกาฬสินธุ์ :พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2.
Call Numberวจ. ท184.
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส.
Authorสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ.ค961. 2549
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคใต้
Authorสารูป ฤทธิชู.
Publishedพัทลุง :วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2549.
Call Numberวจส666 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title โครงการวิจัยสำรวจข้อมูลพื้นฐานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในเครือข่าย : ภาคตะวันตก
Authorประพัฒน์ วรทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจป314 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านโรงเรียนสองพิทยาคม /สุภาพ บุญญาสัย และคณะ.
Authorสุภาพ บุญญาสัย.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2549.
Call Numberวจ. ส838. 2549
Locationมิวเซียมลำปาง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed