Found: 24  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ.
Authorเกตุชพรรณ์ คำพุฒ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.).
Call Numberวจ. ก65
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16 - 25 ปี
Authorวรรษมน ใจกระจ่าง.
Publishedกรุงเทพฯ,2561.
Call NumberH1095.T55A254 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องเพศวิถีกับพระธาตุในพุทธศาสนาล้านนาไทย =An analytical study of brlief of sexuality and Prathat in Lanna Thai Buddhism
Authorกุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์.
Publishedเชียงใหม่: คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Numberวจ ก728 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต = Hindu and Buddhist sculpture in India : the Coincidencewith Sanskrit Silpasastra Scriptures
Authorเชษฐ์ ติงสัญชลี.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559.
Call Numberวจ.ช74 2559,NB1002.ช74 2559
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title พิพิธภัณฑ์มด = Ant museum.
Authorเดชา วิวัฒน์วิทยา.
Publishedกรุงเทพฯ:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2547.
Call Numberวจ .ด841 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleภาคผนวก โครงการวิจัยชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1 (ชุมชนท่าเตียน-ปากคลองตลาด) /ดำรงพล อินทร์จันทร์ และคณะ.
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.).
Call Numberวจ. ด491.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Title รายงาน ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านชาติพันธุ์วิทยาในประเทศไทย เล่ม ๑: เรื่อง "คนไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว".
Authorบุบผา จิระพงษ์...[และคนอื่นๆ].
Publishedกรุงเทพฯ:พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก,2548.
Call NumberDS568 บ638ร 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยแบบสำรวจระยะที่ 4-5 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์และปรับปรุงมิวเซียมสยาม ในวาระครบรอบ2ปี.
Authorผศ.ดร.จุลนี เทียนไทย และทีมงานวิจัย.
Publishedกรุงเทพฯ.
Call Numberวจ. จ622.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการวิจัยรูปแบบและแนวโน้มของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในเอเชียอีกหนึ่งทศวรรษหน้า หัวข้อการออกแบบและการจัดนิทรรศการ.
Authorชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2557.
Call Numberวจ ช581 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำนิทรรศการเรื่อง "หวย"
Authorสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2560.
Call Numberวจ ส48 2560.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง Dying young : ตัวตายแต่ชื่อยัง
Authorสุภาภรณ์ อัษฏมงคล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้, 2556.
Call Numberวจ ส837 2556
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleร่างเนื้อหาสำหรับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของอุษาคเนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช,นางสาวเมธินีย์ ชอุ่มผล.
Authorผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช,นางสาวเมธินีย์ ชอุ่มผล.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยศิลปากร2548.
Call Numberวจ. ร388ร.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอญ บางกระดี่ พิมพ์พร จำรัสพันธุ์.
Authorพิมพ์พร จำรัสพันธุ์.
Call Numberวจ. พ717.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อาคารทรงศิขระ-วิมานในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์
Authorเชษฐ์ ติงสัญชลี.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559.
Call Numberวจ.ช75 2559,NA6002.ช75 2559
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title อาหารสุขภาพ : มรดกภูมิปัญญาด้านวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของอาหารไทยภาคกลาง = Local Wisdom of Ingredients and Condiments for Thai Central Fool.
Authorธนภูมิ อติเวทิน.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ,2557.
Call Numberวจ ธ152 2557
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed