Found: 7  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title The legal guide for museum professionals
PublishedUSARowman&Littlefield.
Call NumberKF4305 L44 2015
image
Source Types Book
Title นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550
Authorสมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Publishedนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2561.
Call NumberKPT2070ส239 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา
Authorวรเจตน์ ภาคีรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :อ่านกฎหมาย,2561.
Call NumberK230.ว47 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
Authorสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ : b สำนักงาน..., [2547?].
Call NumberKPT3137.8.ส6912 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน
Authorปิยบุตร แสงกนกกุล.
Publishedนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2559.
Call NumberKPT2070.ป66 2559
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน.
Authorราชบัณฑิตยสถาน.
Publishedกรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544.
Call NumberK52.T5 ร421 2544
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ศาลรัฐประหาร : ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร
Authorปิยบุตร แสงกนกกุล.
Publishedนนทบุรี :ฟ้าเดียวกัน,2560.
Call NumberKPT1576ป63 2560
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed