Found: 61  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ /ปราโมทย์ กำทรัพย์.
Authorปราโมทย์ กำทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
Call Numberวจ. ป451. 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการบริหารพิพิธภัณฑ์เชิงธุรกิจ /สมลักษณ์ เจริญพจน์ และคณะ.
Authorสมลักษณ์ เจริญพจน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548.
Call Numberวจ. ส277. 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleการวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา /นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,2551.
Call NumberLC315.ท9 น24
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : รายงานวิจัยเรื่องที่ 2 ใน 4 ของชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม : การพัฒนาและพัฒนาการ
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),2551.
Call Numberวจน149 ก6 2551
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย /นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม),2551.
Call NumberBJ66 น25
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศ.
Authorเกตุชพรรณ์ คำพุฒ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.).
Call Numberวจ. ก65
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่างจันทบุรี /ภรดี พันธุภากร ,เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์.
Authorภรดี พันธุภากร.
Publishedชลบุรีฯ :งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ,2547.
Call Numberวจ.ภ183 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวิจัยประเมินผลการเรียนรู้นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” ในกลุ่มผู้ชมอายุ 16 - 25 ปี
Authorวรรษมน ใจกระจ่าง.
Publishedกรุงเทพฯ,2561.
Call NumberH1095.T55A254 2561
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องเพศวิถีกับพระธาตุในพุทธศาสนาล้านนาไทย =An analytical study of brlief of sexuality and Prathat in Lanna Thai Buddhism
Authorกุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์.
Publishedเชียงใหม่: คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call Numberวจ ก728 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2545 เรื่องพิพิธภัณฑ์ไทยกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม /...
Authorชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม.
Publishedนครปฐม ;สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1,2545.
Call Numberวจ.ช162 2545
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม /นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย.
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม,2551.
Call NumberBJ1638.ท9 น24
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต = Hindu and Buddhist sculpture in India : the Coincidencewith Sanskrit Silpasastra Scriptures
Authorเชษฐ์ ติงสัญชลี.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559.
Call Numberวจ.ช74 2559,NB1002.ช74 2559
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Title พิพิธภัณฑ์มด = Ant museum.
Authorเดชา วิวัฒน์วิทยา.
Publishedกรุงเทพฯ:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2547.
Call Numberวจ .ด841 2547
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
image
Source Types Book
Titleภาคผนวก โครงการวิจัยชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1 (ชุมชนท่าเตียน-ปากคลองตลาด) /ดำรงพล อินทร์จันทร์ และคณะ.
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.).
Call Numberวจ. ด491.
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
มิวเซียมลำปาง
image
Source Types Book
Titleยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /สุรพล นาถะพินธุ.
Authorสุรพล นาถะพินธุ.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ,2548.
Call Numberวจ.ส856 2548
LocationMAIN มิวเซียมสยาม
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed