Title การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์ / ประจักษ์ ก้องกีรติ, บรรณาธิการ.
Author ประจักษ์ ก้องกีรติ
Published กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2564
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Detail 448 หน้า : ภาพประกอบ ; 17x25 ซม
Abstract คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่เป็นผลงานวิจัยหรือตำราของคณาจารย์ภายในคณะเอง และที่เป็นหนังสือวิชาการคุณภาพดีของบุคคลภายนอก คณะรัฐศาสตร์จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง การปลดปล่อยความรู้ด้านสังคมศาสตร์สู่สังคมจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับกระแสการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อรูปแบบรัฐและระบอบการเมืองเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ความรู้ทางรัฐศาสตร์ก็ไม่ใช่ความรู้ต้องห้ามอีกต่อไป ตรงกันข้าม มันกลายเป็นความรู้ที่จำเป็นและพึงปราถนาสำหรับพลเมืองในยุคสมัยใหม่ ที่จะต้องเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมให้วิวัฒนาการไปข้างหน้า โดยมีประชาชนเป็นฐานของความชอบธรรมและเป้าหมายของการปกครอง
Subject
Source Types Unknow
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed