Title ศาสนากับความรุนแรง / ชาญณรงค์ บุญหนุน...[และคนอื่นๆ].
Published กรุงเทพฯ : illuminations editions, 2562
Abstract ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ การสงคราม ความรุนแรง และการออกบวช ที่ลึกซื้งและยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนนักในประวัติศาสตร์อินเดีย ความสัมพันธ์นี้มีรากฐานยาวนานมาตั้งแต่ในกระบวนทัศน์แบบอินเดียโบราณ ซึ่งสร้างพันธะผูกพันภายในจิตวิญญาณระหว่างนักบวชกับวรรณะกษัตริย์ ผู้เป็นเจ้าแห่งการบูชายัญที่รุนแรงกันทั้งสองฝ่าย...นักบวช-นักรบเป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการบำเพ็ญพรตกับการใช้ความรุนแรงเป็นกลุ่มในพื้นที่สาธารณะ ในรูปของสงครามเป็นระบบการนำ ตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิถีนักรบของศาสนาฮินดูกลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากเส้นแบ่งที่จางลงระหว่างบทบาทของกษัตริย์กับนักบวชในประวัติศาสตร์อินเดีย ในขณะที่พิธีบูชายัญของราชสำนักเป็นการแสดงแก่สาธารณะ มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระเบียบ ความรุ่งเรือง และกลุ่มอำนาจในระดับจักรวาลและศักดิ์สิทธิ์...(จากปกหลัง)
Subject
 
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed