Title Museum education now: Museum forum 2017.
Author สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Published [กรุงเทพฯ] : [สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ], 2560
Detail 119 หน้า : 25 cm
Abstract บทคัดย่อซึ่งสรุปเนื้อหาการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560 โดยสถาบันพิพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) โดยแบ่งบทความตามหัวข้อการประชุม เช่น พิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย งานการศึกษากับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งานการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและงานอื่นๆ งานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ – เกมเพื่อการศึกษา ครูกับการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ การละคอนกับงานพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed