Title ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง / ราชบัณฑิตยสถาน.
Author ราชบัณฑิตยสถาน
Published กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543
Detail 104 หน้า ; 20.8 ซม
Abstract หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนชื่อภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ เป็นอักษรโรมัน เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลกันในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและระหว่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปรับปรุงวิธีการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงขึ้นใหม่ ประกอบกับปัจจุบันทางราชการได้จัดตั้งจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ เพิ่มขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก
Subject
 
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed