Title 2325-2562 ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.
Author สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2562
Detail 179 หน้า : ภาพประกอบสี
Abstract หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร ตลอด 237 ปี (2325-2562) ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีพัฒนาอย่างไร ตั้งแต่อดีต ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้ ความภาคภูมิใจในเมืองหลวงของประเทศไทย ทั้งยังทราบถึงย่านสำคัญต่างๆ เช่น เยาวราช พาหุรัด ความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคเริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน และทราบถึงพระกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดิน ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงปัจจุบัน ที่ท่านได้ทำเพื่อบ้านเมือง และประชาชน
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed