Title อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน / เรียบเรียงโดย ภูธร ภูมะธน และบัญชา พงษ์พานิช.
Published กรุงเทพฯ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, 2558
Detail 500 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่สี
Abstract หนังสือที่จะทำให้รู้จักกับเมืองโบราณอู่ทองมากยิ่งขึ้น ทั้งประวัติความเป็นมา อารยธรรมต่างๆ พื้นที่พิเศษ แม่กลอง-ท่าจีน ลักษณะทางกายภาพของเมืองอู่ทอง ลักษณะพื้นที่ปะทะสังสรรค์ตั้งแต่พุทธกาล ลูกปัดที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองอู่ทอง ทั้งการสำรวจศึกษาและข้อสรุปจากนักวิชาการ รวมถึงหลักฐานและหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแรกเริ่มที่เมืองอู่ทอง แม่กลอง และท่าจีน
Subject
 
 
 
 
 
Added Author
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed