Title ผ่าตัดค่าบริการวิชาชีพ= Anatomy of fee / พร วิรุฬห์รักษ์.
Author พร วิรุฬห์รักษ์
Published กรุงเทพฯ : ลายเส้น, 2559
Detail 194 หน้า ; 19 ซม
Abstract เรื่องราวประสบการณ์การทำงานของคุณพร วิรุฬห์รักษ์ ตั้งแต่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้รู้ว่า ‘สิ่งที่ควรทำคืออะไร’ ทำให้เราเข้าใจถึงการเงินกับวิชาชีพ ต้นทุนต่างๆที่ใช้ในการทำธุรกิจ การบริหารค่าบริการวิชาชีพ เทคนิคการพูดเจราจาต่อรองต่างๆ
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed