Title สยาม ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ นครวัด / ไกรฤกษ์ นานา.
Author ไกรฤกษ์ นานา
Series ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ
Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
Detail 167 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 40 ซม
Abstract สมุดภาพที่รวบรวมภาพในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งวารสารและหนังสือพิมพ์ของสื่อตะวันตกที่เป็นภาพถ่ายจากต้นฉบับจริงทุกชิ้น ที่ทำให้ระลึกเรื่องราวของดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ และนครวัดที่เคยเป็นของสยามมาก่อน แต่ต้องแยกออกจากกันด้วยเหตุผลทางการเมืองและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกัมพูชาจนถึงปัจจุบัน
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed